Právní ochrana technických řešení

Pro technická řešení existují dva způsoby jejich právní ochrany, a to ochrana patentem (vynález) a užitným vzorem.

Patent

Patenty se udělují na řešení, která jsou nová, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelná.

Patent může platit až 20 let od podání přihlášky vynálezu, jsou-li placeny udržovací poplatky.

Užitný vzor "malý patent"

Užitným vzorem jsou chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Užitným vzorem lze chránit: výrobek nebo zařízení, ale ne technologické postupy nebo způsoby výroby. Doba platnosti je max. 10 roků, přičemž před koncem čtvtého a sedmého roku musí být platnost prodloužena.

Patent a užitný vzor se od sebe odlišují zejména dobou ochrany, řízením o udělení ochrany a finančními náklady na získání a udržování právní ochrany (patenty jsou nákladnější). Ochrana prostřednictvím užitného vzoru je vhodná pro předměty nižší technické úrovně.

V rámci patentového práva nabízíme tyto právní služby:

  • Komplexní zajištění přihlášek vynálezů a užitných vzorů v ČR (zpracování popisu, patentových nároků, anotace a výkresů, zastupování klientů v řízení)
  • Zajištění patentových přihlášek do zahraničí ve spolupráci se zahraničními zástupci
  • Rešerše v patentových databázích
  • Zastupování ve sporných řízení před ÚPV v Praze (podání návrhů na zrušení patentů a návrhů na určení, zda určité řešení spadá či nespadá do rozsahu patentu)
  • Zajištění validace evropských patentů pro území ČR
  • Sledování doby platnosti patentů a užitných vzorů, platby udržovacích poplatků
  • Zápisy změn do rejstříku patentů a užitných vzorů (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence)