Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které má schopnost odlišit produkty nebo služby jednotlivých subjektů na trhu.

Ochranná známka by měla být dostatečně originální, jedinečná a snadno zapamatovatelná pro koncové spotřebitele.

Chráněn muže být např. název firmy, logo, slogan, název výrobku.

Základním právem vlastníka ochranné známky je výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Tomuto právu vlastníka ochranné známky pak odpovídá povinnost jiných subjektů zdržet se jakýchkoliv zásahů do práva k zaregistrované ochranné známky, tedy mimo jiné i zákaz užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

Vlastník ochranné známky může používat symbol R v kruhu ®. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky a lze ji vždy prodloužit o dalších 10 let.

Možnosti registrace – podle územní ochrany, kterou pro svou ochrannou známka budete požadovat:

 1. Národní ochranná známka – je známka, která platí pouze na území toho státu, který udělil ochranu. V ČR národní ochranné známky registruje Úřad průmyslového vlastnictví v Praze;
 2. Ochranná známka Evropské unie - pokud uvažujete o známkoprávní ochraně ve všech státech EU, řízení probíhá samostatně u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante (Španělsko);
 3. Mezinárodní ochranná známka – pokud uvažujete o získání ochrany i ve státech mimo EU, řízení probíhá před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě a následně v jednotlivých státech, kde je ochrana požadována.

V rámci ochranných známek poskytujeme zejména níže uvedené služby:

 • Posouzení zápisné způsobilosti označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky;
 • Provádění rešerší ve známkových databázích;
 • Příprava a zpracování přihlášek národních ochranných známek, ochranných známek Evropské unie a mezinárodních ochranných známek;
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis národní ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV)
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis ochranné známky Evropské unie před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO);
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o zápis mezinárodní ochranné známky před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO);
 • Zastupování ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO);
 • Sledování termínů pro obnovu známek;
 • Sledování ochranných známek klientů, nejsou-li porušovány jejich známková práva, viz. sekce monitoring;
 • Sledování konkurenčních známek;
 • Zápisy změn v rejstříku (zápis licenční smlouvy, převody, změna adresy).